NAV Klagesak

NAV og regelverket innen folketrygden er et område de fleste før eller siden blir berørt av. Dessverre kan det skje at du ikke får medhold i ytelser du har krav på eller at ytelsen er feil beregnet. NAV kan også gjøre feil og det kan være vanskelig å nå frem til saksbehandler med ditt budskap. Mange opplever et hyppig bytte av saksbehandlere, at dokumenter blir borte i posten, og at uttalelser fra leger og legespesialister ikke blir tatt hensyn til. Videre er saksbehandlingstiden ofte urimelig lang.

Dersom du ønsker å få endret NAVs vedtak til din gunst bør du benytte advokat med erfaring med personskade/sykdom og klagesaker mot NAV. Advokaten vil ofte kunne se hva din sak mangler for at du skal få medhold. Han kan derfor gi råd og veiledning om hva som kreves for å få endret NAVs syn på saken og gi deg medhold.

Vi kan hjelpe deg med saker om:

  • uføretrygd
  • ung ufør
  • sykepenger
  • yrkesskade
  • menerstatning ved yrkesskade
  • dagpenger
  • omsorgspenger
  • arbeidsavklaringspenger
  • grunnstønad
  • hjelpestønad

Fri rettshjelp i NAV-saker

Dersom du mener du har krav på en ytelse, men har fått avslag hos NAV kan vi hjelpe deg i klageprosessen. Ofte kan man oppnå et annet resultat i klageinstansen eller Trygderetten. Dersom du får medhold i klagesaken dekkes utgiftene til juridisk bistand av NAV. Dersom saken ikke vinner frem vil du kunne få dekket bistandsbehovet under ordningen med fri rettshjelp.

Dersom du har spørsmål knyttet til en NAV-sak er det bare å ta kontakt. Vi tar ikke betalt for enkle telefonhenvendelser eller henvendelser via vårt kontaktskjema.

Kontaktskjema