Menerstatning fra NAV ved yrkesskade

Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade kan du ha krav på menerstatning fra NAV. Det er en forutsetning for slik erstatning at skaden er godkjent av NAV som yrkesskade. Menerstatning skal kompensere for såkalt «ikke økonomisk tap», for eksempel tap av fritidsaktivitet hvis yrkesskaden har medført begrensninger i så måte.

Menerstatning utmåles etter en egen tabell som er utarbeidet for dette formålet.

Tabellen er ordnet slik at det skal fastsettes en egen invaliditetsgrad i prosent på yrkesskaden. Dette betegnes som medisinsk invaliditetsgrad og må ikke forveksles med ervervsmessig uføregrad.

For å få menerstatning ved yrkesskade er det et vilkår om at yrkesskaden skal være varig. I tillegg må yrkesskaden ha en invaliditetsgrad på 15 prosent eller mer.

Fastsettelsen av en varig medisinsk invaliditetsgrad på yrkesskaden må gjøres av en medisinsk spesialist innenfor det området skaden omfatter. Vanlig brukte spesialister er nevrologer, ortopeder, psykiatere etc. Både fysiske og psykiske skader er omfattet.

Det er viktig å merke seg at ikke alle behandlere kan fastsette medisinsk invaliditetsgrad ved bruk av tabellen for eksempel fastleger og fysioterapeuter. Man kan også merke seg at ikke alle skader og sykdommer er nevnt i tabellen. I slike tilfeller beror fastsettelsen av varig medisinsk invaliditetsgrad på et skjønn.

Når en spesialist skal fastsette en varig medisinsk invaliditetsgrad på yrkesskaden gjøres dette i form av utarbeidelse av en spesialisterklæring. I erklæringen fastsettes det hvorvidt det er årsakssammenheng mellom skadehendelsen og yrkesskaden. I tillegg fastsettes den varige medisinske invaliditetsgraden.

Spesialisterklæringen er viktig og dens betydning for den videre behandling av skadesaken kan ikke underkjennes. Som hovedregel vil NAV legge spesialisterklæringen til grunn ved senere behandling av yrkesskadesaken. Dersom erklæringen er negativ vil NAV normalt avslå ditt krav om menerstatning. Det kan også medføre at godkjennelsen av skaden som yrkesskade oppheves.

Størrelsen på erstatningen

Menerstatning utmåles etter tabellen nedenfor og viser årlig erstatning. Utbetaling av erstatning kan skje som et engangsbeløp eller som månedlige utbetalinger. Individuelle forskjeller kan avgjøre hva som er mest lønnsomt for den enkelte. 

Gruppe 

Fastsatt invaliditetsgrad 

Menerstatning 

Lavere enn 15 % 

Ingen erstatning 

15-24 % 

7 % av grunnbeløpet  

25-34 % 

12 % av grunnbeløpet 

35-44 % 

18 % av grunnbeløpet 

45-54 % 

25 % av grunnbeløpet 

55-64 % 

33 % av grunnbeløpet 

65-74 % 

42 % av grunnbeløpet 

75-84 % 

52 % av grunnbeløpet 

85-100 % 

63 % av grunnbeløpet 

Betydelig større skadefølger enn ved invaliditetsgrad på 100 % 

75 % av grunnbeløpet

En yrkesskadeadvokat kan ha en avgjørende betydning for hvordan din yrkesskadesak blir behandlet av NAV.  Dette gjelder ikke minst ved valget av hvilken spesialist som skal benyttes i din sak og ved håndtering av saken videre hva enten erklæringen er positiv eller negativ.

Dersom du har spørsmål er det bare å ta kontakt. Vi tar ikke betalt for enkle telefonhenvendelser eller henvendelser via vårt kontaktskjema.

Kontaktskjema