NAV: yrkesskade/yrkessydom - særregler for yrkesskade

 

Yrkesskade  eller yrkessykdom

 

Yrkesskade er en personskade, sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke. En sykdom som er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer er en yrkessykdom.

 

Når uhellet er ute

Når du har vært utsatt for et uhell på arbeidsplassen bør du oppsøke lege/legevakt så snart som mulig etter hendelsen. Dette er viktig for å få den nødvendige akuttbehandlingen, en plan for videre behandling og ikke minst av hensyn til senere å kunne dokumentere at du har vært utsatt for en skadehendelse. Legen vil journalføre opplysninger om skaden.

 

Melding om yrkesskade til NAV

For at NAV skal godkjenne skaden som yrkesskade må skademelding til NAV være sendt innen et år etter arbeidsulykken. Skaden kan unntaksvis godkjennes som yrkesskade selv om den ikke er meldt innen et år, men vilkårene for godkjennelse er strengere.

 

Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV. Erfaringsmessig svikter mange arbeidsgivere på dette punktet. Du bør derfor selv følge opp saken overfor NAV, og om nødvendig sende inn skademelding selv.

 

Meldeskjemaer finnes på NAVs nettsider, jf. oversikt over skjema og vedlegg

 

NAVs behandling av meldingen  

NAV vil med bakgrunn i den innsendte meldingen vurdere om skaden eller sykdommen kan godkjennes som yrkesskade / yrkessykdom. Dersom NAV har behov for ytterligere opplysninger vil dette bli innhentet. Når saken er ferdigbehandlet vil du motta et vedtak i posten.

 

Vilkår etter loven

De fleste arbeidstakere er yrkesskadedekket gjennom sitt arbeidsforhold (obligatorisk yrkesskadedekket).  Det er bl.a. særregler for fiskere, skoleelever, og militære (herunder  vernepliktige). Selvstendig næringsdrivende og frilansere må  tegne frivillig trygd for å få rett til yrkesskadedekning.

 

Særregler for yrkesskadee

Hvis skaden eller sykdommen blir godkjent av NAV, kan du ha krav på trygdeytelser etter andre og gunstigere regler enn vanlig:

 

Egenandel:

Ved behandling hos lege eller fysioterapeut på grunn av yrkesskade dekker folketrygden en større del av utgiftene dine enn når behandlingen ikke skyldes en yrkesskade. Det er et krav at behandleren har rett til trygderefusjon. Du får som hovedregel også dekket utgifter til tannbehandling, legemidler, spesielt medisinsk utstyr og reise i større grad enn ellers. Det er ingen særregel for behandling hos psykolog, kiropraktor eller logoped.

 

Menerstatning:

Menerstatning ytes dersom den varige medisinske invaliditetsgraden som følge av yrkesskaden er 15 prosent eller mer. Ersatningen skal kompensere for  det medisinske menet og erstatter et ikke-økonomisk tap.

 

Sykepenger:

Sykepenger beregnes med visse unntak etter vanlige regler. Det er ikke noe vilkår for hvor lenge arbeidsforholdet må ha vart.

 

Arbeidsavklaringspenger/Uførepensjon

Ved yrkesskade gjelder regler som kan gi bedre ytelser enn etter de vanlige reglene. Det viktigste er imdlertid at ytelsene gis ved  uføregrader ned til 30%.

 

 

Vi ringer tilbake

Ring oss på 901 52 780 eller skriv inn ditt navn og telefonnummer så ringer vi deg

Søk i nettsider