Menerstatning ved yrkesskade (NAV)

Generelt om menerstatning ved yrkesskade

Folketrygdens menerstatning ved yrkesskade gir kompensasjon, erstatning, for varige ulemper av ikke-økonomisk art som følge av yrkesskade/ yrkessykdom. For å tilkjennes menerstatning må skaden / sykommmen være godkjent som yrkessakde etter folketrygdloven.

Menerstatningen utmåles etter graden av medisinsk invaliditet (invaliditetsgraden). Medisinsk invaliditet vil si den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker.

Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til yrke, inntektsevne, fritidsinteresser og lignende.

Menerstatningen er en livsvarig ytelse, som  kan utbetales månedlig eller som en engangserstatning.

Fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad ved yrkesskade

Varig medisinsk invaliditetsgrad på grunn av en skadefølge kan først fastsettes når tilstanden har stabilisert seg. Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av en invaliditetstabell som er fastsatt av Sosial- og Helsedepartementet. Dersom det foreligger flere yrkesrelaterte skadefølger fastsettes invaliditetsgraden etter en samlet vurdering. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes av godkjent legespesialist etter undersøkelse av skadelidte.

Utmåling av menerstatning ved yrkesskade

Årlig menerstatning utmåles slik:

Gruppe 

Fastsatt invaliditetsgrad 

Menerstatning 

Lavere enn 15 % 

Ingen erstatning 

15-24 % 

7 % av grunnbeløpet 

25-34 % 

12 % av grunnbeløpet 

35-44 % 

18 % av grunnbeløpet 

45-54 % 

25 % av grunnbeløpet 

55-64 % 

33 % av grunnbeløpet 

65-74 % 

42 % av grunnbeløpet 

75-84 % 

52 % av grunnbeløpet 

85-100 % 

63 % av grunnbeløpet 

Betydelig større skadefølger enn ved invaliditetsgrad på 100 % 

75 % av grunnbeløpet

 Ved ev. inngangsinvaliditet på grunn av tidligere skader / sykdommer blir dette tatt hensyn til i vurderingen, og det er differansen mellom gammel og ny skade som i tilfelle erstattes. Dersom skadefølgene forverres har skadelidte krav på høyere erstatning.

Plasseringen i invaliditetsgruppen som skadefølgen gir grunnlag for kan fravikes i enkelttilfelle dersom skadefølgen er vesentlig mer byrdefull enn for et normaltilfelle. Dette kan danne grunnlag for opprykk til en høyere gruppe enn invaliditetsgraden tilsier.

Vedtak og utbetaling av menerstatning ved yrkesskade

Det gjøres normalt ikke vedtak om menerstatning fra NAV før tidligst 12 måneder etter skadetidspunktet. Dette fordi skadetilstanden må ha stabilisert seg før vurderingen foretas. Menerstatningen utbetales fra skadetidspunktet, men ikke  lenger tilbake enn tre år før kravet er satt fram. Kapitalverdien av menerstatningen kan utbetales som et engangsbeløp. Menerstatningen kan også utbetales som et månedlig beløp. Hva som lønner seg for den enkelte beror på en vurdering hvor bl.a. alder har betydning.

Menerstatning er ikke å regne som skattepliktig inntekt.

 

Vi ringer tilbake

Ring oss på 901 52 780 eller skriv inn ditt navn og telefonnummer så ringer vi deg

Søk i nettsider