Pasientskadeerstatning

Feilbehandling

Dersom en person har fått en skade som følge av behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølgning av helsepersonell kan skadelidte kreve sitt tap dekket av Norsk pasientskadeerstatning.  Eksempelvis ved forsinket diagnose, feilmedisinering, feilslått kirurgisk inngrep eller annen feilbehandling innen helsevesenet. Skaden kan være forbigående eller varig.

For at skadelidte skal ha krav på erstatning, må skaden skyldes en behandlingssvikt. Unntaksvis kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette dersom skaden er spesielt stor eller uventet.

Aktuelle tapsposter kan være:

Menerstatning

Ytes vanligvis dersom den varige medisinske invaliditeten som følge av skaden utgjør 15 % eller mer.  Dette er en vurdering som forestas av medisinsk sakkyndige Norsk pasientskadeerstatning benytter i utredningen av pasientskadesaken.  Menerstatning er den eneste erstatningspost som ikke er basert på et økonomisk tap, men som er en kompensasjon for tapt livsutfoldelse. 

Påførte utgifter

Påførte utgifter skadelidte har hatt og som han pådrar seg p.g.a. pasientskaden, er dekningsberettiget så lenge de kan bedømmes som «rimelige og nødvendige».  Påførte utgifter beregnes fra skadedagen til endelig erstatningsoppgjør finner sted.

Lidt inntektstap

Eventuell forskjell mellom det skadelidte ville tjent uten skaden og de ytelser han mottar med skaden skal dekkes av pasientskadeerstatningen. Dette gjelder arbeidsinntekter, evt. honorar samt skattefrie inntekter. 

Fremtidige utgifter

Her må skadelidte forsøke å sannsynliggjøre hvilke utgifter han i fremtiden vil bli påført p.g.a. skaden.  Eksempler på slike utgifter kan være vedlikeholdsutgifter, transportutgifter, behandlingsutgifter, hjemmehjelp o.l. «Rimelige og nødvendige» utgifter kan kreves dekket.

Tap i fremtidig erverv

Skadelidte vil muligens kunne påregne å tape inntekter i fremtiden.  Dette tapet skal forsøkes avklart så godt som mulig før saken avsluttes.  Inntektstapet kan oppstå ved at skadelidte faller helt eller delvis ut av den arbeidssituasjon han har oppebåret før skaden inntraff eller at den yrkesutvikling som var mest sannsynlig forhindres p.g.a. skaden.

Ved dødsfall pga. feilbehandling kan det kreves erstatning for tap av forsørger.

Hvis det økonomiske tapet er under 5000 kroner dekkes tapet ikke av pasientskadeerstatningen.

Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Det er derfor viktig å melde skaden/erstatningskravet til Norsk pasientskadeerstatning så raskt som mulig.

Melde skade

Det er enkelt å melde skade til Norsk pasientskadeerstatning. Dette gjøres ved å fylle ut et skjema, en A4 side, hvor personalia og opplysninger om hvilke feil og av hvem/hvilken helseinstitusjon feilen er begått av. Skjemaet kan du laste ned fra internett eller fås ved henvendelse til Norsk pasientskadeerstatning. Dersom du ønsker hjelp vil en advokat være behjelpelig med utfylling og oppfølgning av erstatningssaken.

Norsk pasientskadeerstatning dekker normalt ikke skadelidtes utgifter til advokat i utredningsfasen av saken. Men, dersom det er grunnlag for et erstatningskrav dekkes advokatutgifter i forbindelse med beregning av erstatningen.

Lenke til Norsk pasientskadeerstatning finnes på forsiden til dette nettstedet under fanen offentlige instanser.

Vi ringer tilbake

Ring oss på 901 52 780 eller skriv inn ditt navn og telefonnummer så ringer vi deg

Søk i nettsider