onsdag 19 des 2018

KOSTNADER TIL ADVOKAT

Ordninger som fri rettshjelp, rettshjelpsdekning i innboforsikringer og at det ansvarlige forsikringsselskapet dekker advokatkostnader i personskadesaker gjør at dine personlige kostnader til advokat begrenses. Ved vårt kontor tilbyr vi også å håndtere saker basis ”no cure no pay” – det betyr at vi tar risikoen for dekning av eget salær. Veiledende timesatser for oppdrag ved vårt kontor varierer fra kr. 925,- til kr. 2.200,- eksklusive merverdiavgift - avhengig av sakstype. Enkle telefonhenvendelser besvares gratis. Vurdering av mer omfattende henvendelser med gjennomsyn av dokumenter koster kr. 500,- eksklusive merverdiavgift.

 

ALMINNELIGE BETINGELSER

1.      Innledning

Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater, tilknyttede advokater eller medarbeidere påtar seg eller utfører i henhold til oppdragsbekreftelse.

Disse alminnelige betingelser mottar klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres.

Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

Advokatfirmaets mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.


2. Etablering og gjennomføring av oppdraget

Oppdragets beskrivelse fremgår av oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert oppdragsbekreftelse.

Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i advokatfirmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige medarbeidere til gjennomføringen av deler av oppdraget.

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv, er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokatfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Advokatfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er advokatfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med og gå gjennom advokatfirmaet. Advokatfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

 

3. Salærberegning og fakturering

Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Vår veiledende timesats fremgår av oppdragsbekreftelsen og er for øvrig tilgjengelige på våre hjemmesider eller kan oppgis på forespørsel.

Det faktureres for hvert påbegynte kvarter og faktura sendes ut normalt en gang hver måned.

Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Ved et eventuelt godt resultat vil det således kunne bli beregnet en salærandel som ikke kan belastes motparten, og som således blir belastet Dem når oppgjøret mottas.

Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

Advokatfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke advokatfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

Alle omkostninger og utlegg som advokatfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

Når det gjelder erstatningsutbetalinger, er praksis at oppgjør skjer via undertegnedes klientkonto. Opptjent salær avregnes rutinemessig mot innestående på klientkonto.

 

4. Ekstern dekning av saksomkostninger

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr 246.000,- (enslige), kr 369.000,- (ektepar, reg. partnere, m.m.) og kr 100.000,- (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor.

Ved fritt rettsråd betales en egenandel på kr. 890,-. Ved fri sakførsel betales egenandel på inntil kr. 4.450,-. For nærmere informasjon, se vedlagt forskrift til lov om fri rettshjelp. Det fremheves at rett til fri rettshjelp normalt ikke omfatter bistand som dekkes av andre ordninger eller på annen måte, eksempelvis av rettshjelpsforsikring.

Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

Dersom salær og utlegg er dekket under rettshjelpforsikring kan dette kreves refundert av forsikringsselskapet (som dekker opp til mellom kr. 80.000.- til kr. 100.000,-, avhengig av de konkrete vilkår) etter fradrag av egenandel på kr. 2.000,- til kr. 4.000,- + 20 prosent av overskytende. Forsikringsselskapet kan kreve refusjon av saksomkostninger selskapet har utbetalt a-konto under klientens retthjelpsforsikring dersom motparten i tvisten senere blir dømt til å betale sakens omkostninger

Det presiseres at dersom salærkravet er høyere enn det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke, er klienten ansvarlig for den overskytende del.


6. Advokatfirmaets ansvar

Advokatfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Advokatfirmaets sikkerhetsstiller er Chartis, postboks 1588 Vika, 0118 Oslo, org. nr. 850 567 352.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokatfirmaet har henvist til eller for underleverandører som advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall. Jeg tilføyer at dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og rettens gebyr.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale vil advokatfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.


7. Behandling av informasjon

Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

Med mindre annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder også sensitive personopplysninger, behandles av advokatfirmaet i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, i den grad dette er i samsvar med oppfyllelsen av oppdraget. Klienten har rett til innsyn i, og informasjon om, de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaets styre og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan ansvarlig advokat kontaktes.

Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, faks, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet. 

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.


8. Klage

Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med, eller burde ha blitt kjent med, det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no.

Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

 

9. Revisjon av oppdragsvilkår 

De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.

 

Med vennlig hilsen

Geir Atle Gregussen­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

advokat­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Vi ringer tilbake

Ring oss på 901 52 780 eller skriv inn ditt navn og telefonnummer så ringer vi deg

Søk i nettsider